آموزش مديريت انرژی و تغييرات اقليم

 امروزه نمی توان از تغییر اقلیم و گرمایش زمین گفتگو داشت بدون آن که از تولید و مصرف انرژی گفتگویی به میان نیاید. بیش از %80 از گرمایش زمین به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در هواسپهر می باشد و در هین راستا بیش از %80 تولید گازهای گلخانه ای از فعالیت های تولید و مصرف انرژی است. پیرو قانون پارتو که به قانون 8020 معروف است، 80 درصد از مشکلات پیامدی از 20 درصد علل و ریشه ها هستند . بنابر این تنها کافیست به جای همه ریشه ها تنها به آن 20 درصد پرداخته شود تا 80 درصد از مشکلات حل شوند. از همین روی برای حل مشکل تغییر اقلیم نیاز به آموزش در زمینه انرژی داریم. گفتار انرژی برای تغییر اقلیم از جنبه های گوناگونی مطرح می گردد زیرا انرژی در همه فعالیت های آدمیان کاربرد دارد و هر کدام از این جنبه ها نیازسنجی آموزش خویش را می طلبد. آویسا برای آموزش در زمینه انرژی و تغییر اقلیم نخست فعالیت های سازمان درخواست کننده را ارزیابی و سپس دست به نیاز سنجی آموزش می زند. آویسا بر این باور است که آموزه های انرژی باید با اقلیم آن سازمان بومی سازی گردد.

نظرات غیرفعال است