مميزي انرژي

 ممیزی انرژی پژوهش یا بررسی سیستماتیک برای یافتن چگونگی مصرف انرژی در یک سازمان است. این روش فرصت های صرفه جویی انرژی را مشخص می کند. ممیزی انرژی با بهره گیری از روش های مناسب ممیزی و تجهیزات مورد نیاز قادر است که اطلاعات ضروری مربوط به چگونگی، کیفیت و کمیت مصرف انرژی را در اختیار مدیریت انرژی سازمان قرار دهد. ممیزی انرژی راندمان کلی مصرف و راندمان مصرف انرژی را در سطح فرایندهای سازمان مشخص می کند. سازمان با بهره گیری از اطلاعات مصرف انرژی در گذشته، هدف های مصرف را در آینده سازمان شناسایی می کند. آویسا از هر چهار روش ممیزی انرژی بسته به نوع فعالیت های سازمان را بکار می بندد. این چهار روش عبارتند از :

  1. ممیزی انرژی عبوری (پیمایشی)
  2. ممیزی هزینه های انرژی (تجزیه و تحلیل هزینه ها) 
  3. ممیزی انرژی استاندارد یا خط مبنا
  4. ممیزی انرژی تفصیلی 

نظرات غیرفعال است