اجراي پروژه های انرژی و تغيیر اقليم

 در حوزه نیروگاه های بازیافت انرژی حرارتی، WHR از آنجایی که کارخانجاتی مانند پالایشگاه، پتروشیمی و سیمان یکی از صنایع با مصرف سوخت بالا محسوب میگردد، مورد توجه آویسا قرارگرفت. لذا با تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی اولیه بر اساس برآورد قیمت، سرمایه گذاری در این طرح ها فراخوان و عوامل مهم در انتخاب ساختگاه که در  جذابیت طرح موثر خواهد بود شناسائی و مدنظر قرار گرفته می شود. نقش بازیافت انرژی های موجود در خروجی دودکش و استفاده از گازهای گرم خروجی بعنوان واسطه ای برای افزایش راندمان احتراق را ارزیابی می نماییم و علاوه بر مرور روش های متداول جهت استحصال انرژی، کاربردهای آنها در بخش های مختلف و مخصوصا بالا بردن راندمان نیروگاه و کاهش شدت مصرف انرژی در آن را نیز مورد مطالعه قرار می دهیم. درنهایت راه حلی موثر و اقتصادی برای افزایش راندمان و بازیافت انرژی پیشنهاد میگردد. محصولات احتراق عمدتا شامل گازکربنیک و بخارات آب می باشند که به جهت جلوگیری از ترکیب آنها با یکدیگر، مخلوط آنها را با دمایی بالاتر ازدمای 110 درجه سانتیگراد به اتمسفر تخلیه می نمایند. دلیل این امر بالاتر بودن دمای مخلوط گازی خروجی نسبت به دمای شبنم آب می باشد زیرا در دماهای پایین تر امکان ترکیب این گازها با یکدیگر وجود دارد. بر این پایه هرچه دبی خروجی از دودکش بزرکتر باشد، انرژی حامل آن نیز بزرگتر می باشد و ارزش پژوهش بر روی بازیافت آن بیشتر می گردد.

نظرات غیرفعال است