ارزيابي رد پاي كربن

 رد پای کربن (carbon footprint) را ميتوان یکي از تأثیرات عمده زیست محیطي دانست که امروزه بر سر زبان ها افتاده است. عواقب وحشتناک گرم شدن کل زمین (و اهمیت حل این بحران بزرگ) را میتوان به وضوح در تیتر روزنامه ها، رسانه ها و اخبار دولتي و غیر دولتي مشاهده کرد. توسعه محصولات سبز (مانند محصولاتي با سطح گاز کربنیک پایین) و البته افزایش تقاضا برای چنین محصولاتي روز به روز در حال افزایش است. ارزیابي رد پای کربن و کاهش تشعشعات گازهای گلخانه ای را میتوان مقیاس هایي دانست که هر تولید کننده یا کارخانه داری باید آنها را در نظر بگیرد. اگرچه ارزیابي و کاهش ردپای گاز کربنیک در محصولات را میتوان امری اختیاری دانست، ولي ممکن است روزی پیش آید که کاهش این آلاینده به امری ضروری تبدیل شود. بازارهای امروزی محصولاتي را به مشتریان عرضه مي کنند که میزان انتشار این گازها در آنها قید شده است و لذا چنین کاری را میتوان برای هر محصولي که در کره زمین تولید مي شود، امری ضروری در نظر گرفت. امروزه شرکت های زیادی در دنیا، تمایل به کاهش این آلاینده از محصولات خود دارند؛ مشتریان نیز به دنبال محصولاتي هستند که میزان گازکربنیک کمي در طول چرخه حیات خود تولید کنند. ارزیابي ردپای کربن برای محصولات، فرآیندها و سرویس های مختلف و همچنین برچسب گذاری این محصولات بر اساس سطح گازکربنیک تولیدی، یکي از مباحث جا افتاده در بخش های صنعتي خواهد بود. آویسا برای هر صنعت دارای تکنیک های مدل سازی و ارزیابي، متدهای کاهش گاز کربنیک و استراتژی های برچسب گذاری منحصر به خود را ارائه می دهد، که به وسیله آنها میتوانند میزان انتشار گاز کربنیک را برچسب گذاری نمایند.

نظرات غیرفعال است