پويش و سمن ها

 همکاری و هم اندیشی با سمن ها و انجمن ها به سوابق کارکنان آویسا گره خورده است. از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی آویسا این سازمان را همسو با کنشگران محیط زیستی و مردم نهاد ها نگه می دارد. از جمله خدماتی که برای سمن ها ارائه می گردد سبد آموزش هایی مانند: تسهیل گری، سازمان سازی، ارزیابی سازمانی و پروژه نویسی و…. می باشد. از جمله دیگر خدماتی که برای مردم نهاد ها ارائه می گردد، ارائه سبد گواهی نامه های سبز می باشد.

نظرات غیرفعال است