آموزش منابع آب

 هرچند کارگروه آموزش در جایگاه خود به امر آموزش می پردازد، ولی آموزش منابع آب آن اندازه برای ایران عزیز مهم و استراتژیک است که در کارگروه آب و پساب این آموزش ها از جایگاه ویژه ای در همه پروژه های آب و پساب برخوردار است. آویسا در همه پروژه های آب و پساب چه اجرایی و چه مشاوره یکی از فعایت های گان چارت خود را آموزش می داند. این آموزش ها با رویکرد از کل به جزء می باشند. هر سازمانی باید بیاموزد نخست در کدامین حوضه آبریز فعالیت می کند در گام دوم وضعیت این حوضه تا چه اندازه شکننده است و در گام سوم فعالیت های سازمان چه پیامدی بر این حوضه دارد؟ آنگاه خواهد پذیرفت که برای پایداری سازمان خود در برابر حفاظت از منابع آب چه گام هایی را باید بردارد.

نظرات غیرفعال است