اجراي پروژه های مديريت پسماند

 در جوامع ابتدایی آدمیان، عناصر موظف در مدیریت پسماند شامل 3 عنصر تولید، جمع آوری و دفع بودند. هنوز هم در سازمان ئهایی که با شیوه مدیریت پسماند نا آشنا هستند پسماندهای خود را تنها با همین 3 عنصرکهن مدیریت می کنند. با گسترش شهر نشینی و پیدا شدن سازمان های مدیریت پسماند در ابر شهر ها از دهه 70 میلادی این عناصر موظف به 6 عنصر تولید، ذخیره در محل، جمع آوری، پردازش و بازیافت، حل و نقل و در آخر عنصر دفع تبدیل شدند. ولی در دهه پایانی قرن بیستم رشد و توسعه در صنایع، کشاورزی، تجارت و شهر نشینی و سینرژی آنها بر یکدیگر باعث گردید دو عنصر دیگر نیز به آنها افزوده شود. نخست در پیش از 6 عناصر موظف تا پیش از آن عنصر کاهش از مبدا آمد و در پایان عنصر موظف مراقبت های پس از دفع نیز افزوده شد. در کنار این 8 عنصر موظف یک راهبرد 6 مرحله ای نیز داده شده است که به ترتیب زیر می باشد:

  1. تلاش برای کاهش پسماند از مبدا
  2. تلاش برای استفاده دوباره از پسماند
  3. تلاش برای بازچرخش پسماند در فرآیندها
  4. تلاش برای بازیافت پسماند
  5. تلاش برای امحا در زباله سوز
  6. و در آخرین مرحله دفن پسماند 

آویسا برای هر سازمان به هر اندازه و فعالیتی که باشد می تواند عناصر موظف مدیریت پسماند را با 6 استراتژی نام برده طراحی جاری و ساعی گرداند.

نظرات غیرفعال است