داده های پایداری

پایداری و توسعه پایدار از کلیدواژگانی ایست که به تازگی و در پی آشکار شدن پیامدهای محیط زیستی فعالیت هایمان بسیار به کار برده می شود.ولی همچنان مفاهیم و دانش پایداری ناشناخته و گنگ می باشند. توسعه پایدار هرچند از پایه در گفتارهای مدیریت جای داده می شود . ولی هنگام اجرا ، گستردگی آن بسیار فراتر از یک گفتار مدیریتی است. جایگاه دانش توسعه پایدار در طبقه بندی سطوح دانش، میان دانشی است و این ویژگی، داده های بسیاری را در این گفتار به همراه خود می کشاند. از آنجایی که در ساماندهی اهداف دانش در هر سطحی می توان رویکرد پایداری به آن داد، نیاز است در همه سطوح دانش از یک فن و تخصص گرفته تا دیدگاه های فرادانشی بخش پایداری ان را یافته و توسعه دهیم. برای نمونه در دانش سازه ها هنگامی که به سازه پایدار می پردازیم ، باید چیستی؟ چگونگی؟ وچرایی؟ پایداری را در طراحی،پروژه نویسی، تدارکات و تجهیز، ساخت و ساز ارائه و تحویل، تا بهره برداری، تخریب و دفع و… ، حتی فلسفه ی پایداری ساخت و سازمان را می توان بررسی اجرا و ساعی کنیم.
چنین رویکردی را بدون داده پردازی نمی توان به دست آورد. کارگروه داده پردازی آویسا مفتخر است که بتواند نیاز به چنین داده هایی را در دسترس پیروان توسعه پایدار قراردهد.

نظرات غیرفعال است