برگزاری همايش

 یکی از روش های آگاهی رسانی و شناخت سازمان ها و نخبگان از یک دیگر برای هم افزایی، شبکه سازی و آگاهی رسانی به جوامع هدف برگزاری همایش می باشد. برگزار کننده همایش نقش بسزایی در اجرای درست برنامه ها و موفقیت یک برند در جشنواره ها و سمینارها دارد. از همین رو آویسا قصد دارد تا بهترین برگزار کننده همایش، جشنواره و سمینارها با رویکرد محیط زیست باشد. آویسا می داند، برای چنین همایشی چه فعالیت هایی انجام دهد و چه وظایفی دارد. اگر قصد برگزاری یک سمینار یا همایش را دارید، لازم است تا در گام اول از یک برگزار کننده همایش بخواهید تا برای هر چه بهتر دیده شدن شما، برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را انجام دهد. تعیین محل، آماده سازی، رفع کمبودها و بررسی امکانات محیط از جمله وظایف مهم بهترین برگزار کننده همایش، جشنواره و سمینار است. لذا آویسا برای مدعوین، بازدید کنندگان و … محل اسکان مناسب را در نظر گرفته و کمبودهای احتمالی را برطرف میکند. برای اینکه یک سمینار با رویکرد محیط زیست به بهترین وجه برگزار شود، ایونت پلنر سمینار واحد های عملیاتی متفاوتی را که دارای دیدگاه محیط زیستی می باشند تشکیل داده و هر واحد را مسئول انجام وظیفه خاص قرار میدهد. همچنین مدیریت کارگروه کمپن و فضای مجازی آویسا، بر روی فعالیت های در حال انجام و امور اداری، نظارت می نماید تا واحدهای عملیاتی در پیاده سازی دچار مشکل نشوند.

نظرات غیرفعال است