پيشه پايدار

 پرسش مطرح این است که در بازرگانی چگونه می توانیم یک پیشه سبز یا به اصطلاح یک اتاق بازرگانی سبز داشته باشیم؟ اساس یک بنگاه اقتصادی بر منابع می باشد. کار بنگاه جابجایی منابع برای رفع نیازها است و در این جابجایی منابع، ارزش افزوده ای برای بنگاه به ارمغان آورده می شود. بنابراین بارز ترین مدیریت سبز در یک بنگاه اقتصادی در گام نخست حفظ منابع و جلوگیری از هدر رفت آنان و در گام دوم حمل و نقل سبز می باشد. پس از این دوگام بارز به سبز بودن فعالیت های دفتری و اداری پرداخته می شود. روش عمده ارزیابی بر پایه منطق فازی می باشد و از صفر تاصد فرایند تجارت باید ارزیابی گردد.

شرکت آویسا به عنوان نمایندگی اصفهان انجمن مدیریت سبز ایران با پرورش ارزیابان در این اتاق های بازرگانی توانمندی ارزیابی سبز را با توان افزایی منابع انسانی به درون خود بنگاه می کشاند.

نظرات غیرفعال است