قانون وصول برخي از درآمدها (ماده 45)

 شیوه نامه اجرایی مصرف یک در هزار درآمد فروش کالاها و خدمات کارخانه ها، کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی در طرح های زیست محیطی موضوع بند “د” ماده 45 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و آئین نامه اجرایی آن یکی از راه های جلو گیری از هزینه های تولید و یا افزایش سود بنگاه های تولیدی و خدماتی است که بیشتر سازمان ها از آن آگاهی ندارند. این شیوه نامه به منظور هماهنگی بین واحدهای سازمان حفاظت محیط زیست در تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور، پیشگیری از اقدامات، تعابیر و تفاسیر مغایر ومتفاوت واحدهای ستادی ذیربط و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها در اجرای بند “د” ماده 45 قانون مذکور ، فراهم نمودن امکان نظارت قانونمند و هماهنگ بر عملکرد واحدهای مشمول با هدف حسن اجرای قانون و مقررات مربوط تنظیم شده و کلیه واحدهای ذیربط موظف به رعایت دقیق مفاد آن میباشند.
بسیاری از سازمان ها چگونگی مدیریت برای انجام و استفاده از این قوانین را نمی دانند و تنها به هزینه برای مدیریت محیط زیست می پردازند. آویسا با بکار گیری الگوهای مدیریت سبز آموزش، جاری سازی و بهره وری از این شیوه نامه را در توان افزایی سازمان ها ارائه می دهد.

نظرات غیرفعال است