حسابداري سبز ( Green Accounting)

 سیستم فعلی گردآوری حساب های مالی ( SNA ) از کارایی لازم برخوردار نیست چرا که منعکس کننده ارزش سیستم های محیط زیستی، منابع و نقش آنها در اقتصاد نیست. از 20سال گذشته اداره آمار سازمان ملل در حال تغییر سیستم حسابرسی به سمتی است که ارزش کالاها و خدمات اکوسیستمی درمحاسبات وارد شود وسیستم حسابداری یکپارچه اقتصادی-محیط زیستي ( SEEA ) جانشین سیستم قبلی گردد.
اساس حسابداری سبز تعیین ارزش تغییرات کمی و کیفی در کالاها و خدمات اکوسیستمی، و وارد کردن آن ها در نظام حسابرسی است. بزرگترین مشکل حسابداری سبز که مانعی برای همه گیر شدن آن محسوب می شود مواردی است که ارزشگذاری و تعیین مقادیر کمی با دشواری روبرو است
.
در بسیاری از موارد از شاخص های محاسبه شده بر اساس حسابداری سبز، بعنوان ملاکی برای دستیابی کشورها به توسعه پایدار استفاده می شود، از این جمله شاخص ها می توان به HDIیا شاخص توسعه انسانی که تلفیقی از آموزش (میزان سواد)،بهداشت (امید به زندگی) و درآمد سرانه است اشاره کرد. شرکت آویسا با نام محاسبات حسابداری بر پایه تنزیل، انحراف محاسبات بر پایه سود بهره و تورم را تعدیل می نماید.

نظرات غیرفعال است