مقایسه و ارزیابی زیست محیطی در تولید انرژی بین سامانه لجن فعال متعارف ( CAS ) و سامانه ی پیل سوختی میکروبی ( MFC ) در تصفیه خانه ی فاضلاب شهری به روش ارزیابی جرخه ی حیات ( LCA )

چالش های جهانی تامین انرژی ضرورت بکارگیری منابع تجدید پذیر جدید و یازگار با محیط زیست را بر اساس اهداف توسعه پایدار آشکار کرده است. شرایط موجود، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی- زیست محیطی را بر آن داشته است، تا تلاش های گسترده تری را با توجه به پیوند آب- انرژِ- غذا-محیط زیست برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار انجام دهند. در دهه ی گذشته در کنار راهکار های پیشنهادی مختلف از جمله استفاده از انرژی باد، انرژی خورشید و غیره تولید برق از پتانسل موجود در پساب و زیست توده توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است.یکی از روش های مرسوم در این زمینه، فرآیند هضم بی هوازی است که برای تولید غیر مستقیم انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب در سراسر جهان استفاده می شود. در این روش با ایجاد شرایط بی هوازی برای زیست توده، بیوگاز استخراج می گردد، که ارزش حرارتی خوبی دارد . از سوی دیگر راهکار های نوآورانه ی بسیاری در خصوص سامانه های پیل سوختی میکروبی برای تولید مستقیم برق مورد بررسی قرارگرفته و نتایج آن ها ارائه شده است. در این پژوهش مطالعه ای تطبیقی، با در نظر گرفتن فرآیند هضم بی هوازی و روش پیل سوختی میکروبی انجام شده است و ظرفیت های بهبود این نوع سلول های سوختی مورد بررسی قرارگرفته است. ... ادامه مطلب

بررسی کاربری اراضی و توسعه جمعیت در بحران خشکسالی با روش EFE & IFE

چکیده: زمینه بحران خشکسالی در حوضه های آبریز ایران دارای جنبه های متعددی برای بررسی تحقیق و مطالعه است نخستین گفتاری که در زملن بحران آب پیش گرفته می شود، مدیریت آب می باشد. در پی گفتار مدیریت آب تخصیص منابع آب و توسعه دو فصل نخست در تولید و مصرف آب می باشد . از آنجایی توسعه در خود بخش های بسیاری همچون توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی و توسعه سامانه های شهری روستایی را شامل می گردد و با اینکه همواره رشد جمعیت که با توسعه بهداشت، محیط زیست و اقتصاد در سامانه های شهری و روستایی همراه بوده است به عنوان عامل اصلی بحران های آب معرفی می گردد ولی تحقیقات کمتری را در خود داشته است و بیشتر در بخش های صنعت و کشاورزی گفتارهایی ارائه شده است. ... ادامه مطلب

ارزیابی پروژه توان افزایی و جلب مشارکت جامعه محلی در حفاظت از گون گزی

چکیده: هدف از این مقاله ارائه گزارش اجمالی از ارزیابی پیامد های زیست محیطی حاصل از اجرای پروژه جلب مشارکت و همکاری جامعه محلی و ذینفعان برای حفاظت از سیمای سرزمین ( آب و خاک) با حفظ و احیای گون گزی است. هدف از اجرای این پروژه جلب مشارکت و همکاری جامعه محلی و ذینفعان برای حفاظت از سیمای سرزمین با حفظ و احیای گون گزی یکی از گونه های ارزشمند مراتع ایران است. رویشگاه اصلی این درختچه زاگرس مرکزی است. این درختچه گیاهی خودرو و پایا با ساقه چوبی به ارتفاع نیم تا یک متر وقطر تاج 5/1 تا 3 متر شبیه مخروط یا قیف وارونه است و به دلیل همین شکلی که دارد بهترین گیاه برای جذب نزولات جوی و پیشگیری از رواناب های سیل آسا و حفظ آب و خاک است. در عین حال این گیاه در شرایط اقلیمی خاص منطقه میزبان پسیل مولد گز انگبین است که متاسفانه در حال حاضر در منطقه کاملا از بین رفته است و می توان برای احیای آن با انتقال از مناطق مجاور اقدام کرد. در سال های اخیر این درختچه ی بسیار ارزشمند به دلیل تخریب مراتع رویشگاه گیاه به شدت کاهش پیدا کرده است. هدف ثانویه طرح حفاظت از پوشش گیاهی ارتفاعات به ویژه گیاهان مرتعی ارزشمندی از جمله موسیر که به گون گزی تشکیل تیپ رویشی می دهد و همچنین حفظ مراتع و در حقیقت منابع آب و خاک سرشاخه های رودخانه پلاسگان از شعب اصلی رودخانه زاینده رود است. رودخانه پلاسگان با حوضه ی آبریزی به وسعت 1810 کیلومتر مربع، مهم ترین شاخه ی زاینده رود در استان اصفهان است. این رودخانه با 3 شاخه اصلی و ده ها سرشاخه و آبراهه، زهکش منطقه ی وسیعی از پر بارش ترین مناطق استان اصفهان است، که پس از مشروب ساختن بخش های وسیعی از شهرستان های فریدن، فریدونشهر و چادگان، مازاد آبش به زاینده رود می ریزد. نتیجه این ارزیابی نشان می دهد پروژه های بهسازی محیط زیستی نیز اگر پیش از اجرا ارزیابی شوند کارایی بیشتری خواهند داشت. همچنین پیشنهاد می گردد ارزیابی EIA به غیر از 55 پروژه مصوب دولت برای بستر سازی محاسبات هزینه های بیرونی هر پروژه ترویج گردد ... ادامه مطلب

برنامه ریزی برای سامانه های شهری و روستایی در حوضه آبریز زاینده رود با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین

پیامد های بحران کم آبی چنان در کالبد جامعه ریشه دوانده است که یک بحران محیطی را در یک بحران زیست محیطی – اقتصادی- فضایی- اجتماعی پیچیده، در هم بافته است.چنانچه برنامه ریزان و سیاست گذاران رویکرد درستی برای برای گذر از این بحران نداشته باشند. تمدن این سرزمین را به سوی میرایی سوق خواهند داد. بحران خشکسالی در حوضه های آبریز ایران دارای جنبه های گوناگونی برای بررسی تحقیق و مطالعه است، که هرکدام از این جنبه ها چهارچوب عامی خود را برای حل مشکل می طلبد. هدف از این مقاله برنامه ریزی سامانه های شهری روستایی در حوضه آبریز زاینده رود، نه تنها برای گذر از دوران خشکسالی بلکه برای اعتلای سیمای سرزمین با بهره گیری از دانش بوم شناسی سیمای سرزمین است ... ادامه مطلب