آموزش توسعه پايدار

 از آنجایی که دانش توسعه پایدار به تازگی در آموزه های دانشگاهی و آکادمیک راه پیدا کرده است، به همان نسبت نیز در میان مردم از شناخت کمتری برخوردار است. از سوی دیگر پرداختن رسانه های جمعی به این گفتار گستره زیادی از مردم را با کلیدواژه توسعه پایدار آشنا کرده است. گستره این کلیدواژه بر بسیاری از پیشه ها، تولید، ساخت و ساز و خدمات حتی در زندگی روزانه، تفریح و سرگرمی مردم دامنه خود را گسترانیده است. از همین روی مفاهیم توسعه پایدار برخلاف آنکه گستره سطحی بزرگی را دارد ولی در بین غیر متخصصان از عمق دانش بسیار کمی برخوردار است. آویسا برای آموزش توسعه پایدار از الگوهای مدیریت سبز بهره می برد و برای هر فعالیتی مفاهیم آن را ویژه همان سازمانی که آن فعالیت را انجام می دهد آموزش می دهد.

نظرات غیرفعال است