اجراي پروژه آب و پساب

 یکی از شاخه های تخصصی آویسا اجرای پروژه های آب و پساب می باشد. هرچه فشار بیشتری به منابع آب وارد می گردد اهمیت این ماده حیاتی در چرخه ماده و انرژی به ویژه در فلات ایران بیشتر خود را می نمایاند. از این روی بازچرخه پساب و باز گشت دوباره آن از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. در روش های نوین تصفیه آب مصرفی، رویکرد بیشتری برای جلوگیری از هدر رفت این منبع در پیش گرفته می شود. ممیزی آب از جمله پروژه های ویژه ای است که توسط متخصصان در شرکت آویسا انجام می گردد. در ممیزی آب، استانداردهای آب خروجی از هر فرآیند شناسایی و برای آن مصرفی در فرآیند دیگر پیدا می کنند. ممیزی با اندک تصفیه بسیار به صرفه تر از تصفیه کامل پساب می باشد. ممیزی آب نشان می دهد که هر فرآیندی نیاز به آب در چه استانداردی دارد. مصرف کنندگانی که به دنبال بازچرخش آب هستند باید بدانند بدون ممیزی آب بازچرخش امکان پذیر نمی باشد. لذا در طراحی و اجرای پروژه های تصفیه پساب، آویسا بیش از تحقیق درباره تصفیه پساب به تحقیق درباره کاهش تولید پساب در فرایندهای سازمان ها می باشد.

نظرات غیرفعال است