نياز سنجی آموزشی-برنامه ريزی و اجرای پروژه های آموزشی

 ارتباط تنگاتنگی که آویسا با سازمان های مردم نهاد بوجود آورده، زیرساخت آموزشی پربهایی را در بخش آموزش آویسا اندوخته است. پروژه های نیاز سنجی، برنامه ریزی، اجرا، و سنجش اثر بخشی آموزشی همگی در بخش آموزش انجام می گیرد. برگزاری آموزش به روش های استاد و شاگردی تا برگزاری کلاس یا کارگاه از یک سو و از سوی دیگر بکار گیری استاد یا آموزگار، مربی یا تسهیل گر همگی با شرایط بومی همان سازمان سنجیده می شود. ویژگی کارگروه آموزش در آویسا این است که برای هر سازمانی به جای یک مجموعه آموزشی، یک سیستم آموزشی استوار می سازد تا آموزش در سازمان پایدار بماند.

نظرات غیرفعال است