صدور گواهي نامه

 امروزه مشتریان در بازار به دنبال سازمان های تخصصی هستند و مشخص ترین نشان تخصصی بودن هر سازمانی گواهی نامه های آن سازمان است. از سوی دیگر سازمان ها با دانستن نیاز بازار به گواهی نامه ها در رقابتی تنگاتنگ برای گرفتن این نشان ها می باشند. چنانچه شما یک محصول مانند شوینده ها را از هر تولید کننده ای ببینید همگی دارای گواهی نامه های مشابه از صادر کنندگانی مشابه هستند. برای نمونه امروزه داشتن گواهی نامه های سری ایزو کمترین نشان برای بودن در بازار است که بدون آنان نمی توان در بازار وارد شد. این نشان ها نه تنها نیاز بازار می باشد بلکه گوی رقابت را از تولید کنندگان می دزدند زیرا تفاوتی در بین این نشان های درج شده بر روی محصولات دیده نمی شود . آویسا مفتخر است که پیشتاز در نشان هایی می باشد که نیاز آینده بازار را نشان می دهد نشان هایی مانند لیبل محصول سبز و دیگر نشان های سبز ویژگی برای محصول و خدمات سازمان ها در بازار می دهد که کمتر محصول و خدماتی می تواند تا سالیانی دیگر به آن برسد.

نظرات غیرفعال است