کارآفرینی

 فعالیت های محیط زیستی نیاز به محرک های اقتصادی دارد . میخائیل بل گفته است: یک نسل جدید از کارآفرین در ردیف مشاغل قرار گرفته است که ترکیب محیط زیست گرایی با روحیه کارآفرینی با پتانسیل حرکت به سمت شناسایی کردن جامعه اکولوژیک می باشد. کارآفرین سبز همزمان با تعقیب پتانسیل های موجود در بازار و پذیرش ریسک کسب و کارهای موفق، خود را ملزم به رعایت اصول زیست محیطی می داند. بنگاه های اقتصادی سبز می توانند به وسیله کار با دولت های محلی و ملی که نیاز مدام به کالا و خدمات سازگار با محیط زیست دارند، به بازار دسترسی پیدا کنند. به علاوه برای ایجاد کارآفرین با فرصت هایی برای ساختن مشاغل بی خطر زیست محیطی، بنگاه های اقتصادی سبز ارتباط میان اقتصاد، اجتماع و ارزش های زیست محیطی را افزایش می دهند. از استراتژی های دولتی برای توسعه کارآفرینی سبز، تغییر انگیزه های مالیاتی (پاداش برای توسعه بنگاه های سبز و تنبیه برای استفاده غیر منطقی از منابع طبیعی)، توسعه خلاقیت و انگیزه کارآفرینی سبز در استانداردهای مدیریت بخش دولتی، استفاده از کارآفرینی زیست محیطی به عنوان یک ارزش و سرمایه اجتماعی، اجباری شدن بازرسی زیست محیطی، ابلاغ دستورالعمل های مرتبط با فعالیت های زیست محیطی، اجباری شدن برچسب ها، استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی و بازنگری در قوانین به منظور تعهد بنگاه ها در قبال نتایج بنگاه های اقتصادی ناپایدار می باشد. با این وجود، هنوز بسیاری از شرکت ها و پروژه های کسب و کار جدید هستند که از اهمیت این موضوع غافل مانده اند و آن را به رتبه ی ثانویه تنزل داده یا کلا شمول آن را به فراموشی سپرده اند.
آویسا با یافتن نخبگان و استقبال از اندیشه ها و ابتکارهای سبزی که توسط فرهیختگان ارائه می شود در شبکه سازی و هم افزایی سرمایه داران آنان را
به سرمایه گذاری بر روی این پروژه ها راهنمایی می کند.

نظرات غیرفعال است