صنعت پايدار

 اجرای ( EMS) سیستم مدیریت محیط زیست در صنعت از پیچیدگی های بسیاری برخوردار می باشد. بسیاری گمان می دارند روان صنعت در تقابل با محیط زیست می باشد. بر این باور اشتباه کاهش پیامدهای محیط زیست حاصل از فعالیت های صنعتی هزینه بر بوده و بر هزینه های تولید می افزاید.
ولی ما معتقدیم اقتصاد ما همان محیط زیست ما است. در اجرای
EMS توسط شرکت آویسا کاهش پیامدهای محیط زیستی با کاهش هزینه های تولیدی همراه می باشد. در روشی که آویسا به کار می برد تلاش می گردد در ورودی ها با هر واحد مصرف منابع، واحد تولید بیشتری در زنجیره ارزش افزوده قرار گیرد و در خروجی ها در برابر هر واحد تولید شده، واحد پسماند کمتری ضایع گردد و این مفهومی، مگر سودآوری بیشتر نمی باشد. ما معتقدیم مدیریت محیط زیست در صنعت از گونه بهره وری به همراه تعالی سازی سازمانی است.

نظرات غیرفعال است