آموزش سيستم ها

 کمبود آموزه های سیستماتیک و دیدگاه فرآیندگرا در روند ساز و کار ما پیامدهای ناگواری را به بار آورده است. یافتن سیستم های بدخیم و پیچیده از سیستم های ساده، دید سیستماتیک می خواهد. نبود این دیدگاه توانایی جداسازی سیستم های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و … را به ما نمی دهد و در مقابل داشتن چنین دیدگاهی باعث جلوگیری از انتثال مشکل از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر و از فعالیتی به فعالیت دیگر و از گفتاری به گفتار دیگر می گردد. همچنین بدون دیدگاه فرآیندگرا ارتباط داده ها از نیروی های محرکه به ستانده های حاصل از ساز و کار ما به دست نمی آید.نگرش کل سیستمی یک شناسایی همه جانبه از مجموعه عملکردهای ما و پیامدهای آنها است. این دیدگاه می تواند جلوگیری از هدر رفت منابع ، زمان و سرمایه و افزایش کیفیت محیط زیست ما را به بار آورد. فرآیند زنجیره منطقی فعالیت های ما همراه با شناخت پیش نیاز ها و پس نیازها، علت ها و معلول ها کنش ها و واکنش ها، همگی نیاز به آموزش دارند. در بخش آموزش آویسا برای این آموزه ها از روش های تسهیل گری استفاده می گردد.
فراگیران به جای کلیشه های تکراری و قالب شده در بسته های آموزشی با روش تسهیل گری به خودفرهیختگی در آموزه های سیستماتیک و دیدگاه فرآیندگرا می رسد.

نظرات غیرفعال است