آموزش اقتصاد سبز

 تولید ناخالص داخلی یا (GDP) و تولید ناخالص ملي یا (GNP) شاخص هایی هستند که تنها رشد اقتصادی را نشان می دهند. در این دیدگاه اقتصادی راجع به چگونگی توزیع درآمد گفتاری نمیشود. این دیدگاه تنها دربر دارنده کالاهای بازاری است كه در بازار قیمت گذاری می شوند. ولی در توسعه اقتصادی نه تنها رشد اقتصادی، بلکه بهبود نسبی در کلیه شاخص های توسعه را نیز بررسی می کند و روی افزایش سرانه ها و چگونگی توزیع در آمد تاکید دارد. همچنین در این دیدگاه همه پدیده ها چه در بازار ارائه شوند یا نشوند دارای ارزش و قیمت هستند و باید بر روی آن ها ارزش گذاری کرد. این آموزه ها به تازگی وارد دانش اقتصاد شده اند و مدیران به ویژه مدیران مالی نیاز به یادگیری آن دارند. آویسا با رویکرد اقتصادی با محرک های زیست محیطی آموزه های نوینی را برای مدیریت اقتصاد ارائه می دهد. آموزه های اقتصادی که محاسبات برپایه تنزیل را جایگزین محاسبات بر پایه بهره می
کند.

نظرات غیرفعال است