سوال بپرسید


  سوالات رایج

  سوالی داری؟

  _

  اصول ما پايداري و پويايي خدمات ارائه شده
  براي مشتريان مي باشد
   

  سوالات متداول

  سوالات دیگر

  هزینه خدمات سازمان ها برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلاینده ها چه میزان است؟

  پاسخ: محیط زیست ما همان اقتصاد ما است. هزینه های داده شده برای محیط زیست در کوتاه مدت یک سرمایه گذاری است برای سود درازمدت.

  چگونه می توان از فعالیت های هم سو با محیط زیست سود سازمان را محاسبه کرد؟

  پاسخ: محاسبات بر پایه داده های بازار بر پایه بهره است و توانایی آشکار کردن هزینه های پنهان را ندارد. این محاسبات تنها سود زمان طراحی و در نهایت کوتاه مدت را بر پایه بهره و تورم را نشان میدهد و زیان های دراز مدت و سرانجام نسل اای آینده را آشکار نمی کند. ولی اقتصاد سبز می تواند پایداری سازمان را محاسبه کند

  چرا مدیریت سازمان ما به سختی متقاعد می شود تا از فعالیت های ناهمسو با محیط زیست چشم پوشی کند؟

  پاسخ: بیش از ۹٪ سازمان ها در ایران دارای چارت سازمانی عمودی از بالا به پایین می باشند فعالیت های محیط زیست نیاز به زیرساخت فرهنگی ، و توان افزایی منابع انسانی دارد که از گونه فرایندهایی است که در عرض سازمان جاری می شود . لذا با احتمال مقاومت و برخورد با دستورات عمودی سازمان را دارد.

  چرا نیروها و منابع انسانی در سازمان در برابر فعالیت های همسو با حفظ محیط زیست مقاومت می کنند؟

  پاسخ: نبود اندیشه سیستماتیک و دیدگاه فرایندگرا در منابع انسانی از یک سو و عادت به برداشت سود در کوتاه ترین زمان بیشترین دلیل مقاومت در برابر فعالیت های محیط زیستی در بین نیروهای انسانی است.