مشاوره برای مديريت پسماند

 کلید واژگانی که در مدیریت پسماند بیش از همه به جستجو گرفته می شوند عبارتند از: (كاهش از مبدا زائدات )، (Reduction باز مصرف )، (Reuse باز چرخش )، (Recycle بازیافت ). (Recovery اگر بازیافت ) (Recovery را تبدیل پسماند به چیزي كه پیش از آن نبوده است تعبیر کنیم و باز چرخش را تبدیل پسماند به مواد اولیه اش بنامیم، بنابراین از بین بردن پسماند در زباله سوزي كه تولید انرژي ميكند نیز بازیافت (Recovery) به حساب مي آید. به سه چرخش ( باز مصرف _ بازچرخش _بازیافت) سه چرخه 3R نیز گفته مي شود. آویسا توانایی ویژه ای دارد تا سازمان های نیازمند به 3R را با تکنولوژی های نوین آشنا گرداند.

نظرات غیرفعال است