نگهداري و تعميرات و توسعه

یکی از پر دردسر ترین فعالیت های سازمان نگهداری و تعمیرات و جلوگیری از استهلاک تاسیسات در فرآیندهای خود، به ویژه صنایع می باشد. لذا تعمیر و نگهداری این تجهیزات همواره گلوگاه توقف و گرفتاری سازمان هایی است که دارای چنین فرایند هایی می باشد . برنامه های PM & CM طراحی شده ، ویژه تاسیسات و تجهیزات، یکی از راه های پیشگیری از ریسک توقفات اضطراری و کاهش هزینه های تعمیرات و جرایم محیط زیستی می باشد. کیفیت محصولات تولید شده  و مصارف  منابع  و  انتشار و نشتی مواد نیز هر چند از پشتوانه دانش و تجربه بهره بردار برخوردار باشد ولی همچنان وابستگی بسیار به عملکرد نگهداری و تعمیرات دارد.

نظرات غیرفعال است