تعالي سازي سازماني

 سازمان ها در بین چهار مرحله ی آغاز، رشد، بلوغ و مرگ زندگی می کنند. در زمان رشد دست به برندینگ و بازاریابی می زنند و برای رسیدن به بلوغ حداقل استانداردهایی را باید داشته باشند. برخی از این استاندارد ها کف مرحله بلوغ قرار دارند. سبد استاندارد های ایزو از دسته استاندارد های کف بازار به حساب می آیند. سازمان پس از مرحله بلوغ در سراشیب مرحله ی مرگ قرار می گیرند. برای آنکه در نمودار زمان_ سازمان، زمان مرحله بلوغ طولانی تر شود نیاز به گذشتن از کف استاندارد ها و تعالی سازی سازمانی می باشد. تعالی سازی سازمانی نشان از شایستگی سازمانی نیروهای آن سازمان دارد. آویسا در مشاوه های خود به سازمان ها توان افزایی نیرو ها را پایه تعالی سازی می داند. از همین روی به آموزش منابع انسانی از روش تسهیل گری می پردازد.

نظرات غیرفعال است