مديريت سبز

 رویکرد سبز به معنای همگرائی مسئولیت های اقتصادی سازمان با مسئولت های زیست محیطی آن می باشد. بدین معنا که الزامات محیط زیست به مثابه محرک اقتصادی و پویایی سازمان عمل می نماید. در این مسیر نوین راهبردی، مصرف منابع که فصل مشترک اقتصاد هر سازمان با محیط زیست است.
بطور نظام مند و هدفمند کنترل می گردد. از آنجاکه اقتصاد هر سازمان و همچنین آلودگی زیست محیطی آن مبتنی بر مصرف منابع است، اتخاذ رویکرد سبز به سازمان ها کمک خواهد نمود تا اهداف راهبردی و اقتصادی خود را با محرک های زیست محیطی مدیریت می نمایند.بیش از
27 الگو برای سازمان های گوناگون با فعالیت های محتلف طراحی و ارائه شده است تا بتوان مدیریت سبز را در هر سازمانی پیاده سازی کنیم. از جمله این محصولات می توان به محصول سبز، ساختمان سبز، دفتر سبز، دانشگاه سبز، بیمارستان سبز و هتل سبز اشاره کرد . آویسا با مشاوره می تواند سازمان های گسترده ای را برای رسیدن به رویکرد سبز یاری رساند.

نظرات غیرفعال است