طراحی و محاسبات

 بسیاری از سازمان هایی که برای مشاوره آب و پساب به آویسا مراجعه می کنند سازمان هایی هستند که دارای تاسیسات تصفیه آب و پساب می باشند ولی در زمان بهره برداری به مشکل برخورده اند. دلیل %80 از این مشکلات طراحی و محاسبات نادرست در زمان پروژه بوده است. از همین روی در آویسا گروهی از نخبگان شیمی آب ،مهندسی شیمی طراح، مهندسی تاسیسات و مهندسین بهداشت محیط تنها بر روی طراحی و محاسبات تصفیه خانه های آب و پساب کار می کنند. این گروه طراحی و محاسبات نه تنها در مرحله صفر پروژه، طرح اجرایی را محاسبه می کنند که در مرحله توسعه و تغییرات نیز برپایه امکانات و توانایی های موجود دست به محاسبه و مهندسی معکوس می زنند.

نظرات غیرفعال است