شركت آوين سلامت اسپادان (سهامي خاص) از هم افزايي نخبگان و فرهيختگان دلسوز براي محيط زيست در سال 1392 ثبت گرديد. اين شركت با ساختار مديريت ماتريسي و پروژه محور، مي تواند با تعالي سازي سازمان ها و بهره وري از خدمات اكولوژيك، بر پايه ديدگاهي سيستماتيك و فرآيندگرا و همچنين از طريق اصول محيط زيست انساني و اكولوژيك شهري ، كاركناني توانمند و موثر بر پيامدهاي زيست محيطي در هر سازماني را پرورش دهد، به گونه اي كه كاهش پيامدهاي محيط زيست با كاهش هزينه هاي توليد و خدمات همراه باشند. اصول ما پايداري و پويايي خدمات ارائه شده براي مشتريان مي باشد.

    شرکت مهندسی مشاور آوین سلامت اسپادان (آویسا) به عنوان شركتي پيشرو در صنعت تصفيه آب و فاضلاب بوده و بيشتر كارهای عملي و تحقيقاتي خود را بر روش های نوین انواع تصفيه فاضلاب های صنعتي و شهری متمركز نموده است. این شركت با استفاده از روشهای نوین و جدید تصفيه فاضلاب های صنعتي و شهری، و اطمينان از عملکرد بهينه سيستم های كاربردی كليه پروژه های تقبل كرده را با تضمين رسيدن به استانداردهای زیست محيطي انجام مي دهد.

   پاره ای از زمينه های كاری شركت مهندسي آوین سلامت اسپادان به شرح ذیل مي باشد:

 • مشاوره، طراحي، ساخت و اجرای سيستم های پکيج فلزی تصفيه فاضلاب یا صنعت
 • مشاوره، طراحي، ساخت و اجرای سيستم های تصفيه پساب های صنعتي به روش پکيج بتوني و فولادی
 • مشاوره، طراحي، ساخت و اجرای سيستم های تصفيه پساب های بهداشتي به روش پکيج بتوني و فولادی
 • ساخت و راه اندازی و اجرای تجهيزات مکانيکال و الکترومکانيکال تصفيه خانه های آب و فاضلاب
 • مهندسي مجدد و ارتقاء كيفي و كمي ظرفيت تصفيه خانه های آب و فاضلاب موجود
 • بهينه سازی و رفع مشکلات فرآیندی و تجهيزاتي و راهبری تصفيه خانه های آب و فاضلاب موجود
 • انجام پروژه های ارزیابي زیست محيطي طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

      با توجه به رشد روز افزون صنایع و تنوع بسيار زیاد تركيبات موجود در آنها، بررسي كامل خصوصيات فيزیکي، شيميایي، بيولوژیکي و طراحي و اجرای روش های نوین تصفيه برای رسيدن به شرایط بهينه تصفيه و استانداردهای زیست محيطي امری لازم مي باشد.
      روند انجام پروژه های تصفيه فاضلاب های صنعتي توسط شركت آویسا كاملا مبتني بر روشهای علمي و به روز دنيا بوده و شامل مراحل زیر است:

 • مميزی شرایط توليد فاضلاب از نظر تنوع، تركيب و كميت فاضلاب های بخشهای صنعت مورد نظر. با توجه به تاثير بسيار زیاد خصوصيات فاضلاب از نظر كمي و كيفي بر طراحي و عملکرد بهينه سيستم های فاضلاب، این مرحله با حساسيت بالایي انجام مي گردد.
 •  انجام مطالعات آزمایشگاهي آزمایشات كامل روی نمونه های فاضلاب از نظر قابليت تجزیه بيولوژیکي، شيميایي، هوازی و بي هوازی.
 •  طراحي و ساخت تصفيه خانه به صورت پایلوت و مقياس كوچک جهت شبيه سازی و بهينه سازی طراحي و شرایط بهره برداری از سيستم پيشنهادی با حداكثر كارایي.
 •  طراحي و ساخت سيستمهای تصفيه نوین فاضلاب برا اساس معيارهای علمي روز دنيا مثل سيستم های ،UASB،ASBR ،MBR DAF ،ABR ،SBRو روش های پيشرفته لجن فعال.
 • بهره برداری اوليه و آموزش پرسنل مورد نياز تصفيه خانه تا رسيدن به معيارهای قابل قبول زیست محيطي.

       نمونه ای از طرح های اجرا شده و در حال انجام شركت آوین سلامت اسپادان در ادامه آورده شده است.

 • تصفیه فاضلاب کارخانه کاشی نایین
 • تصفیه فاضلاب کارخانه اطلس چاپ نجف آباد
 • تصفیه فاضلاب کارخانه گلبهار سپاهان
 • تصفیه فاضلاب شرکت فولاد سنگ اصفهان
 • طراحي و مشاوره سيستم سپتيک شركت اتان صنعت
 • طراحي، اجرا و مشاوره سيستم تصفيه خانه كشتارگاه صنعتي ماهشهر