داده پردازي

 هرچند ظاهر سازه های تصفیه خانه ها بسیار همانند هستند و در نگاه نخست فعالیت های تصفیه آب و پساب در همه جا یکسان به نظر می رسد ، ولی این درست چرخشگاه اشتباهی است که بهره برداران در زمان تصفیه انجام می دهند. آنان با کپی سازی از دیگر تصفیه خانه ها گمان می کنند می توانند
کیفیت کار تصفیه خانه را بالا ببرند و یا اشکالات بهره برداری را مرتفع کنند. ولی چه در بخش غیر زنده که برپایه قوانین برنامه ریزی فیزیکو شیمیایی کار می کند و چه در بخش زنده که بر پایه قوانین برنامه ریزی ژنتیک کار می کنند تصفیه خانه ها پیرو ست پوینت های ویژه فرآیندهای درونی خود می باشند. لذا داده های آماری و تجزیه تحلیل این داده ها یکی از کاربردی ترین ابزارهای کنترل تصفیه خانه و بهبود مستمر آنها می باشد. بخش داده پردازی شرکت آویسا پیرو داده هایی که طی سالیان گردآوری کرده است به همراه داده هایی که از شبکه سازی به دست می آورد زمینه داده پردازی و تجزیه تحلیل این داده ها را فراهم کرده است.

نظرات غیرفعال است