آموزش کمپين و جمع سپاری

 وقتی ثمره ی یک نیاز، هدف باشد حرکتی هدفمند آغاز می شود که به طور کلی میتوان این حرکت هدفمند را کمپین نامید. برگزاری همایش ها، بزرگداشت ها و گردهم آیی ها تنها یک راه برای یادآوری و تبلیغات است ولی نتیجه بخش و مثمر نخواهد بود اگر پویشی از آن پشتیبانی نکند. کمپپن در اصل حرکتی هدفمند برای پوشش یک نیاز است و از یک نیاز و تلاش برای رسیدن به هدفی که آن نیاز را پوشش دهد شروع میشود. طراحی و اجرای یک کمپن بدون دانستن اصول آن انجام پذیر نمی باشد. در کمپن زمان آغاز و پایان ، گام ها و پلکان نمودار رشد و نمو و مرگ و داستان یک کمپن فنونی هستند که از دانش بازاریابی برداشت شدند و چون در میان گستره بزرگی از مردم فعالیت های آن انجام می شود به آن جمع سپاری نیز گفته می شود.
آویسا با تجربه ای که از شبکه سازی و جمع سپاری با سمن های مردم نهاد دارد، می تواند اندوخته های خود را برای یک کمپین موفق به سازمان ها آموزش دهد.

نظرات غیرفعال است